Obchodní podmínky

 

Objednávky


Zboží si můžete objednat prostřednictvím našich obchodních zástupců, telefonicky, faxem, elektronickou poštou nebo prostřednictvím internetového obchodu. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetím zboží. Kupující je povinen neprodleně informovat o zrušení nebo změně objednávky.


Vyřízení objednávky


Vaši objednávku vyřídíme v co nejkratším možném termínu a to v závislosti na množství již přijatých objednávek, avšak naší snahou je, aby jste zboží obdrželi do 24 hodin. Přeprava zásilek je zajištěna prostřednictvím přepravní služby PPL.

Cena zboží


Cenu zboží stanoví prodávající. Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku a jsou závazné až do jejich změny. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen i bez předchozího oznámení. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodavatel prodávajícího výrazně změní ceny dodávaného zboží. V takovém případě je prodávající povinen o této situaci informovat kupujícího. Prodávající se dohodnou na nové ceně nebo zrušení kupní smlouvy.


Platební podmínky

1. Veškeré ceny v ceníkách, nebo letákových akcích jsou uvedeny bez DPH.
2. Při platbě v hotovosti nebo dobírkou poskytujeme slevu 2% z brutto částky.
3. Cenu za přepravu hradí kupující v případě, že jeho objednávky nepřesáhne částku 3000,- Kč bez DPH.
4. Ze základního ceníku lze poskytnout množstevní slevy, které lze dohodnout s našimi obchodními zástupci.
5. Při platbě bankovním převodem musí být uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Zároveň u nového odběratele musí být předložen živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
6. Splatnost faktur je 14 dní od data jejich vystavení
7. Je-li kupující v prodlení s placením vyúčtování za dodané zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud kupující neuhradí kupní cenu ani do 30 dnů po termínu splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu od 30. dne po splatnosti faktury smluvní pokutu ve výši 0,3% z nesplacené částky za každý den prodlení. Splatnost smluvní pokuty je od 15 dnů ode dne, kdy kupující obdržel její vyúčtování do prodávajícího.


Převzetí zboží a zjištěné nedostatky

Zjištěné nesrovnalosti v dokladech nebo počtech zboží ( chybějící zboží, záměna zboží, nesprávná cena atd. ) je nutné tyto nedostatky nahlásit nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží. Pokud při převzetí od dopravce zjistíte, že je dodávka poškozena a mohlo tím dojít k poškození nebo újmě na kvalitě zboží, popřípadě jeho ztrátě, zakázku buď zcela odmítněte nebo zapište závadu podrobně na přejímací protokol dopravce a poté nás o zjištěných závadách neprodleně informujte. Pozdější reklamace na výše uvedené nesrovnalosti nelze uplatňovat.


Záruka a reklamace

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení, vady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním apod. Reklamaci je možno uplatnit pouze na zboží v záruční době. Záruční doba a doba vyřízení reklamace se řídí platnými zákony Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. Na reklamované zboží musí být vystaven reklamační protokol, který musí obsahovat následující údaje: datum reklamace, objednávkové (katalogové) číslo, stručný popis zboží a důvod reklamace, datum zakoupení zboží nebo přiložená kopie prodejního dokladu. V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zákazníkovi zboží bezplatně opraveno nebo vyměněno.

Osobní údaje

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou společností TRIUMF professional tools s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o zákaznících nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.) . I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytném rozsahu. Zákazník, který uzavře se společností TRIUMF professional tools s.r.o. smlouvu o splátkovém prodeji, souhlasí s tím, aby byly jeho osobní údaje sděleny přepravní společnosti z důvodu ověření jeho totožnosti při předání zboží. I v tomto případě však smí být tyto údaje sděleny pouze v nezbytně nutném rozsahu